Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement van de federatie Wûnseradiel-Bolsward-Workum, hierna te noemen de federatie vastgesteld in de algemene ledenvergadering d.d. 12 maart 2020.

Artikel 1

Bij de federatie zijn de volgende kaatsverenigingen aangesloten: KV Willem Westra Arum, KV Bolsward, KV Sparta Burgwerd, KV Meiïnoar ien Cornwerd, KV Exmorra, KV Trije yn ien Gaast/Ferwoude, KV Spui yn ‘e want Hartwerd, KV De Helfrichs Kimswerd, KV Meiïnoar ien Lollum/Waaksens, KV Makkum, KV Jan Reitsma Pingjum, SV S.L.S. Schettens/Longerhouw, KV Pim Mulier Witmarsum en KV De Pripper Workum.

Organisatie

Artikel 2

De taken van het federatiebestuur worden uitgevoerd op basis van de door de algemene ledenvergadering vastgestelde functieomschrijvingen.

Artikel 3

Als een aangesloten vereniging de afgesproken financiële en organisatorische verplichtingen niet nakomt, kan de algemene ledenvergadering besluiten tot sancties.

Artikel 4

De federatie belegt jaarlijks tenminste één bijeenkomst met de aangesloten verenigingen.

Artikel 5

De federatie neemt deel aan de vergaderingen die uitgeschreven worden voor alle federaties (overkoepelend federatieoverleg).

Artikel 6

Mutaties binnen de besturen van de aangesloten verenigingen en mutaties van contactpersonen, voor zover dit voor het functioneren van de federatie van belang is, dienen zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan de secretaris van de federatie.

Artikel 7

Onkostenvergoedingen aan federatiebestuurders en vrijwilligers worden op de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Artikel 8

De door de verenigingen te betalen contributie bedraagt een door de algemene ledenvergadering vastgesteld bedrag per bij de KNKB geregistreerd lid van de vereniging.

Wedstrijden

Artikel 9

De wedstrijdagenda van de federatie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering op een tijdstip dat de aangesloten verenigingen op de hoogte zijn van hun wedstrijdverplichtingen jegens de KNKB.

Artikel 10

Wedstrijden van de federaties vallen onder het kaatsreglement van de KNKB behoudens afwijkingen van de regels, te weten

  1. De opslagafstand van de federatie is gelijk aan de afstanden die de KNKB hanteert bij de verschillende categorieën.
  2. De federatie hanteert het prijzenbeleid van de KNKB als uitgangspunt, maar wijkt hiervan af als dit het stimuleren van de kaatssport ten goede komt.
  3. De inleg voor deelname aan federatiewedstrijden wordt in de algemene ledenvergadering vastgesteld.

Artikel 11

Het streven is dat ieder lid jaarlijks minimaal één federatiewedstrijd voor alle jeugdcategorieën organiseert. Hierbij is een combinatie van categorieën mogelijk.

Bij minimaal vier parturen van twee kaats(t)ers in een categorie is de vereniging verplicht deze parturen in de eigen categorie te laten kaatsen.

Artikel 12

Aan de door de federatie georganiseerde wedstrijden en trainingen kunnen alleen kaatsers deelnemen, die over een KNKB-bondsnummer beschikken. Dit geldt niet voor wedstrijden met een specifiek karakter. De algemene ledenvergadering wijst de wedstrijd(en) met een specifiek karakter aan.

Artikel 13

De KNKB verstrekt een lijst met A-kaatsers die mogen meedoen aan federatiewedstrijden in één categorie hoger dan de eigen categorie.

Artikel 14

Deelnemers aan federatiewedstrijden zullen aan de eisen opgesteld door de federatie moeten voldoen.

Artikel 15

Elke deelnemer aan federatiewedstrijden jeugd d.e.l. dient een functie te vervullen.

Artikel 16

Opgave van jeugdspelers voor wedstrijden dient te geschieden via de website van de KNKB tot uiterlijk 18.00 uur drie dagen vóór de wedstrijddag.

Artikel 17

De loting dient plaats te vinden aan de hand van door de federatie verstrekte lijsten van spelers die voldoen aan de door de federatie gestelde eisen. De loting dient op de website van de KNKB geplaatst te worden.

Artikel 18

De spelers die bij een federatiewedstrijd een prijs hebben gewonnen dienen bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn, tenzij er een dringende reden is. Na afloop van elke categorie dient de prijsuitreiking zo spoedig mogelijk plaats te vinden.

Artikel 19

De federatie kan een afdelingswedstrijd voor haar jeugdleden organiseren.

Trainingen

Artikel 20

De federatie organiseert een wintertraining voor de jeugd t/m 16 jaar.

  1. Een training wordt omschreven als minimaal zes opeenvolgende kaatslessen.
  2. De groepsgrootte varieert van 7 tot 12 deelnemers.

Artikel 21

De trainingen zijn bestemd voor alle kaats(t)ers die lid zijn van een vereniging uit de federatie.

Artikel 22

Trainingen worden verzorgd door gediplomeerde trainers.
De kosten van de trainingen zijn in principe kostendekkend.

© Copyright - Website Federatiewbw